Informace o projektu

ukončení projektu

Projekt Budování absorpční kapacity místních a regionálních orgánů pro řízení programů EU na území Plzeňského kraje v období 2007–2013   (zkráceně projekt BAK) je jedním z několika projektů realizovaných Krajským úřadem Plzeňského kraje. Jeho cílem je připravit Plzeňský kraj na další programové období 2007–2013. Tento cíl vychází z předpokladu, že úspěšné zapojení České republiky do programů hospodářské a sociální soudržnosti je podmíněno efektivním využitím finančních prostředků ze Strukturálních fondů k realizaci kvalitních rozvojových projektů. Je přitom zřejmé, že nárok na podporu budou mít pouze ty projekty, které budou splňovat přísně definovaná kritéria, budou spadat do příslušné oblasti podpory a budou dostatečně připraveny včetně všech potřebných či požadovaných analýz a studií.

Projekt BAK je realizován v rámci opatření 3.3 SROP (Společného regionálního operačního programu). V tomto opatření je řešen problém posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů.

Cíle projektu BAK

Zvýšení absorpční kapacity

Jedná se o podpoření vzniku a dopracování dostatečného počtu vhodných projektů, financovatelných ze strukturálních fondů.

Zvýšení administrativní kapacity

Cílem je rozvíjení a zvyšování znalostí pracovníků příslušných administrativních struktur na centrální i regionální úrovni.

Naplnění celkového cíle je v rámci projektu dekomponováno na specifické cíle (širší výstupy projektu) projektu, kterými jsou

Pro potřeby projektu byly identifikovány následující cílové skupiny (potenciální partneři projektu)